ผลงานทั้งหมด :

  ผลงานล่าสุด

ผลของอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ที่มีต่อการติดเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

ผู้แต่ง มัณฑนา ปานศรีทอง , จุฑามาศ ร่มแก้ว , ชเนษฎ์ ม้าลำพอง , ...

ปีพิมพ์   2562

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวในประเทศไทย

ผู้แต่ง เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข , กวินธรรพ์ บุบผา , รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ , ...

ปีพิมพ์   2560

ดิน ธาตุอาหารและปุ๋ยข้าว

ผู้แต่ง นงคราญ มณีวรรณ , บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ , ยงยุทธ โอสถสภา , ...

ปีพิมพ์   2558

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

ผู้แต่ง วัชรี สุขวิวัฒน์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน

ปีพิมพ์   2551

การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

ผู้แต่ง สมปอง หมื่นแจ้ง , ประไพ ทองระอา , สรัตนา เสนาะ , ...

ปีพิมพ์   2550

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

ผู้แต่ง สุภาณี จงดี , กฤษณา สุดทะสาร , รานี เคนเหลื่อม , ...

ปีพิมพ์   2551

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University