ผลงาน :

  ผลงานล่าสุด

  ผลงานที่ได้รับความนิยม

โรคข้าวและการป้องกันกำจัด

ผู้แต่ง ดารา เจตนะจิตร , นงรัตน์ นิลพานิชย์ , พากเพียร อรัญนารถ , ...

ปีพิมพ์   2550

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่ง

ผู้แต่ง วัชรี สุขวิวัฒน์ , สุนันทา วงศ์ปิยชน

ปีพิมพ์   2551

การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์สำหรับข้าว

ผู้แต่ง สมปอง หมื่นแจ้ง , ประไพ ทองระอา , สรัตนา เสนาะ , ...

ปีพิมพ์   2550

จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเอกสาร
จำนวนผลงานจำแนกตามปีที่เผยแพร่
จำนวนผลงานจำแนกตามหมวดข้อมูล
จำนวนผลงานจำแนกตามประเภทเนื้อหา

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University