การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว: เอกสารประกอบการอบรมเกษตรกรในโครงการวิทยาลัยข้าวไทย

รายละเอียด

 • การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว: เอกสารประกอบการอบรมเกษตรกรในโครงการวิทยาลัยข้าวไทย

 • ไม่ระบุ

 •   สมศรี อรุณินท์
    ขวัญใจ โกเมศ

 • หนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรุงเทพฯ

 • 30 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าว;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยหมัก;กองปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยคอก;การผลิต;การเก็บรักษา;การใส่ปุ๋ย;ปุ๋ยพืชสด;พืชปุ๋ยสด;พืชตระกูลถั่ว;อัตราการหว่านเมล็ด;การไถกลบ;เมล็ดพันธุ์;การปลูก;การเก็บเมล็ดพันธุ์

 • TAB000025640002

 • [1] สมศรี อรุณินท์ (มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
  [2] ขวัญใจ โกเมศ (มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University