การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

รายละเอียด

 • การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา

 • การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

 • 2557

 •   อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  สมาคมชาวนาข้าวไทย

 • การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 12 ธ.ค. 2557

 • กรุงเทพฯ

 • 70 หน้า

 • ไทย

 • E11-ที่ดิน

 • D50-กฎหมาย

 • F01-การผลิตพืช

 • ที่ดิน;การบริหารจัดการที่ดิน;กฎหมาย;การทํานา;ปัญหาที่ดิน;นโยบาย;การแก้ปัญหา

 • TAB000025630152

 • [1] อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University