การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

รายละเอียด

 • การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว

 • การประชุมเวทีข้าวไทย 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

 • 2557

 •   ทองเปลว กองจันทร์

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  สมาคมชาวนาข้าวไทย

 • การประชุมเวทีข้าวไทยปี 2557 เรื่อง การปฏิรูปยุทธศาสตร์ข้าวไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 12 ธ.ค. 2557

 • กรุงเทพฯ

 • 70 หน้า

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • F06-ชลประทาน

 • F01-การผลิตพืช

 • การบริหารจัดการน้ำ;เขตชลประทาน;การจัดหาแหล่งน้ำ;แผนพัฒนา;การบริหารจัดการชลประทาน;ระดับไร่นา;โครงสร้างพื้นฐานน้ำ;การผลิตข้าว

 • TAB000025630151

 • [1] ทองเปลว กองจันทร์ (กรมชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University