สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน

รายละเอียด

 • สีสันวัฒนธรรมข้าวอาเซียน

 • The colors of ASEAN rice culture

 • 2559

 •   วรรณา นาวิกมูล

 • หนังสือ

 • 978-616-92783-0-6

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรุงเทพฯ

 • 166 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • E50-ชนบท

 • ข้าว;นาข้าวอาเซียน;วิถีชาวนาอาเซียน;ข้าวในชีวิต;ประเพณี;พิธีกรรม;จากข้าวสู่ศิลปะ

 • Rice;ASEAN rice culture;ASEAN rice fields;ASEAN farmer;Rice in the life;Customs;Traditions;Rice beliefs;Rituals;From rice to art

 • TAB000025610261

 • [1] วรรณา นาวิกมูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University