สุวรรณ 1 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของข้าวโพดไทยพันธุ์ดี

รายละเอียด

 • สุวรรณ 1 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของข้าวโพดไทยพันธุ์ดี

 • 2558

 •   สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
    สุจินต์ จินายน

 • บทความในวารสาร

 • ความรู้สู่สังคม: วิจัย สร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง

 • Eduzine (Thailand)

 • ก.ย.-ธ.ค. 2558

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า 2-8

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • A50-วิจัยเกษตร

 • ข้าวโพด;พันธุ์สุวรรณ 1;ประวัติ;งานวิจัย;การปรับปรุงพันธุ์;การรวบรวมพันธุ์;การคัดเลือกพันธุ์;การทดสอบพันธุ์;ความต้านทานต่อโรค;ผลผลิต;การใช้ประโยชน์

 • KU0163037

 • [1] สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ (มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
  [2] สุจินต์ จินายน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University