บูรณาการระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับระบบขนส่งสินค้าข้าวระหว่างประเทศ

รายละเอียด

 • บูรณาการระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับระบบขนส่งสินค้าข้าวระหว่างประเทศ

 • Integrating water way logistic into intermodal rice goods moment system

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   สดุดี สุพรรณไพ
    อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • ข้าว;การขนส่ง;การอนุรักษ์พลังงาน;การจัดการพลังงาน;คุณภาพในการขนส่ง;ต้นทุนในการผลิต;การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม;ผลกระทบสิ่งแวดล้อม;การขนส่งทางน้ำ;

 • Rice;Transport;Energy conservation;Energy management;Transporting quality;Production costs;Environmental impact assessment;Environmental impact;Waterway transport;

 • การขนส่งแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ;ระบบขนส่งทางน้ำ;ระบบขนส่งสินค้า;ข้าว

 • Multimodal transport;Rice goods moment system;Water way logistic;Rice

 • RIC021007

 • [1] สดุดี สุพรรณไพ (เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ สำนักความยั่งยืนองค์กร)
  [2] อัฌฌมาพันธุ์ เกิดสวัสดิ์ (บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (โรงงานข้าววังแดง))

 • [1] Sadudee Supanpai (Charoen Pokphand Group,ฺ Bangkok (Thailand). Groups of International Trade. Corporate Sustainability Office)
  [2] Uschamaphan Kerdsawad (CP Intertrade Co., Ltd., Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University