การศึกษาปัจจัยการละลายได้ในน้ำของสารประกอบรวมกลุ่มฟีนอลลิคที่ละลายน้ำในข้าว

รายละเอียด

 • การศึกษาปัจจัยการละลายได้ในน้ำของสารประกอบรวมกลุ่มฟีนอลลิคที่ละลายน้ำในข้าว

 • Study on solubility factors of rice's water-soluble phenolic compounds

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   กิตติทัต ทานท่า
    สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
    มาลิน จุลศิริ
    ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
    เกตุ กรุดพันธ์

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ข้าว;แอนโทไซยานิน;สารประกอบฟีโนลิค;สภาพละลายได้;

 • Rice;Anthocyanins;Phenolic compounds;Solubility;

 • ข้าว;การสูญเสียธาตุอาหาร;โมโนเมอร์ริกแอนโทไซยานิน;สารประกอบฟีนอลที่ละลายน้ำ

 • Monomeric anthocyanin;Water soluble phenolic compound;Rice;Nutrient loss

 • RIC020945

 • [1] กิตติทัต ทานท่า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [2] สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [3] มาลิน จุลศิริ (บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน))
  [4] ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาพืชไร่)
  [5] เกตุ กรุดพันธ์

  เพิ่มเติม

 • [1] Kittitat Thanta (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [2] Somchai Lapanantnoppakhun (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [3] Malin Julsiri (S & J International Enterprise Co., Ltd., Bangkok (Thailand))
  [4] Chanakan Prom-u-thai (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Natural Resources. Division of Agronomy)
  [5] Kate Grudpan

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University