การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ระเหยได้ในเมล็ดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) GC x GC-TOFMS

รายละเอียด

 • การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ระเหยได้ในเมล็ดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) GC x GC-TOFMS

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   สุปรีดา หอมกลิ่น
    จิรนุช นิตยาธารีกุล
    สุกัญญา วงศ์พรชัย

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • Q01-วิทยาศาสตร์การอาหาร

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • Oryza sativa;ข้าว;เมล็ดธัญพืช;พันธุ์;ความเข้มข้นของแสง;สารระเหย;วิธีการวิเคราะห์;

 • Oryza sativa;Rice;Grain;Varieties;Light regimes;Volatile compounds;Analytical methods;

 • ข้าวขาวดอกมะลิ 105;2AP;เทคนิค GC x GC-TOFMS;สารระเหยในเมล็ด;เครื่องมือวัดเชิงแสง

 • Rice;2AP;KDML 105;Volatile components;Spectrometer;GC x GC-TOFMS technique

 • RIC020968

 • [1] สุปรีดา หอมกลิ่น (บริษัท ลีโก้อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด)
  [2] จิรนุช นิตยาธารีกุล (บริษัท ลีโก้อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด)
  [3] สุกัญญา วงศ์พรชัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

 • [1] Supreeda Homklin (Leco Instruments (Thailand) Co., Ltd., Bangkok (Thailand).)
  [2] Jiranutch Nittayathareekul (Leco Instruments (Thailand) Co., Ltd. Bangkok (Thailand).)
  [3] Sugunya Wongpornchai (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University