สมบัติทางเคมีกายภาพและการเป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ดของแป้งข้าวเจ้าคาร์บอกซีเมทิลเชื่อมขวางด้วยอิพิคลอโรไฮดริน

รายละเอียด

 • สมบัติทางเคมีกายภาพและการเป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ดของแป้งข้าวเจ้าคาร์บอกซีเมทิลเชื่อมขวางด้วยอิพิคลอโรไฮดริน

 • Physiochemical and tablet disintegrant properties of carboxymethyl rice starch cross-linked with epichlorohydrin

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
    อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • Q05-สารเจือปนในอาหาร

 • สตาร์ช;อุตสาหกรรมแป้ง;ผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช;ข้าว;แป้งข้าวเจ้า;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;

 • Starch;Starch industry;Starch products;Rice;Rice flour;Chemicophysical properties;

 • แป้งข้าว;การเชื่อมขวาง;คาร์บอกซีเมทิล;อิพิคลอโรไฮดริน;สารช่วยแตกตัว;สมบัติทางเคมีกายภาพ;ยาเม็ด

 • Rice starch;Cross-linking;Carboxymethylation;Epichlorohydrin;Tablet disintegrant properties

 • RIC020996

 • [1] นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
  [2] อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)

 • [1] Nisit Kittipongpatana (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Pharmacy. Department of Pharmaceutical Sciences)
  [2] Ornanong Kittipongpatana (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Pharmacy. Department of Pharmaceutical Sciences)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University