ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว

รายละเอียด

 • ผลของการใช้อุณหภูมิสูงในการอบลดความชื้นต่ออายุการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ข้าว

 • Effect of high temperature oven on storability of rice seeds

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   พรสุรี กาญจนา
    วิไล ปาละวิสุทธิ์
    ดวงอร อริยพฤกษ์

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • J10-โลจิสติกส์ผลิตผลทางการเกษตร

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าว;เมล็ด;การทำแห้ง;การเก็บรักษา;ความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว;คุณภาพการเก็บ;Oryza sativa;ความร้อน;

 • Rice;Seeds;Drying;Storage;Postharvest decay;Keeping quality;Oryza sativa;Heat;

 • ข้าว;เมล็ดพันธุ์;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;เครื่องอบลดความชื้น;การลดความชื้นด้วยอุณหภูมิสูง;อายุการเก็บรักษา

 • Seed;Seed quality;Seed drying;High temperature drying;Rice

 • RIC020989

 • [1] พรสุรี กาญจนา (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [2] วิไล ปาละวิสุทธิ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
  [3] ดวงอร อริยพฤกษ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)

 • [1] Pornsuree Kanjana (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phitsanulok Rice Research Center)
  [2] Wilai Palawisut (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phitsanulok Rice Research Center)
  [3] Duangorn Ariyapruek (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Phitsanulok Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University