ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน

รายละเอียด

 • ไซโลน็อคดาวน์เพื่อชุมชน

 • Knock down silo for community

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   ใจทิพย์ วานิชชัง
    ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
    เพียงขวัญ วานิชชัง

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • ข้าว;ไซโล;ยุ้งฉาง;การเก็บรักษา;การสูญเสียเนื่องจากการเก็บรักษา;คุณภาพการเก็บ;สถานที่เก็บรักษา;ธัญพืช;การควบคุมศัตรูในโรงเก็บ;

 • Rice;Silos;Barns;Storage;Storage losses;Keeping quality;Storage structures;Cereals;Stored products pest control;

 • ข้าวเปลือก;พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105;การเก็บรักษาข้าว;การสูญเสียของเมล็ดพืช;ชุมชน;ไซโลน็อคดาวน์;ฉางเก็บเมล็ดพืช

 • Silos;Bulk material;Rice storage;KDML 105;Grain loses;Community;Cereals

 • RIC020949

 • [1] ใจทิพย์ วานิชชัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี)
  [2] ผดุงศักดิ์ วานิชชัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี)
  [3] เพียงขวัญ วานิชชัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทย์-คณิต)

 • [1] Jaitip Wanitchang (Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chonburi (Thailand). Faculty of Agriculture and Natural Resources. Program of Agricultural Mechanization)
  [2] Padungsak Wanitchang (Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chonburi (Thailand). Faculty of Agriculture and Natural Resources. Program of Agricultural Mechanization)
  [3] Piangkhwan Wanitchang (Rajamangala University of Technology Tawan-ok, Chonburi (Thailand). Faculty of Science and Technology. Program of Science)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University