ศักยภาพของเม็ดดูดความชื้นซีโอไลท์ในการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าว

รายละเอียด

 • ศักยภาพของเม็ดดูดความชื้นซีโอไลท์ในการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าว

 • Potential of zeolite drying beads for rice seed drying

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   พรทิพย์ ถาวงค์
    สุวัฒน์ สายมายา
    อดุลย์ อินทรประเสริฐ

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • A50-วิจัยเกษตร

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าว;เมล็ดพันธุ์;ปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุ์;การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;ซีโอไลต์;ตัวดูดซับ;การทำแห้ง;

 • Rice;Seed;Seed moisture content;Seed storage;Seed production;Zeolites;Adsorbents;Drying;

 • ข้าว;เม็ดดูดความชื้น;การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์;การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์;สารดูดความชื้น;เมล็ดพันธุ์ข้าว

 • Drying bead;Desiccant substance;Seed drying;Seed storage

 • RIC020954

 • [1] พรทิพย์ ถาวงค์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [2] สุวัฒน์ สายมายา (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)
  [3] อดุลย์ อินทรประเสริฐ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี)

 • [1] Porntip Thavong (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [2] Suwat Saimaya (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)
  [3] Adul Intraprasert (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Prachin Buri Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University