ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด

 • ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 • Study on soil management by using different kinds of compost combination with bio-fertilizers LDD 12 for Khao Dowk Mali 105 production in Roi-Et province

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   อธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์
    อุมรา เชิงหอม

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • P30-ปฐพีวิทยา

 • P35-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 • F07-การเขตกรรม

 • ข้าว;ปุ๋ย;ปุ๋ยชีวภาพ;ปุ๋ยอินทรีย์;ความอุดมสมบูรณ์ของดิน;ดินนา;ดินทรายจัด;พันธุ์;การจัดการดิน;

 • Rice;Fertilizers;Biofertilizers;Organic fertilizers;Soil fertility;Paddy soil;Sandy soils;Varieties;Soil management;

 • การจัดการดิน;ปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยชีวภาพ;พด.12;ข้าวขาวดอกมะลิ 105

 • Soil management;Compost;Biofertilizer;LDD 12;KDML 105

 • RIC020974

 • [1] อธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการจัดการอินทรียวัตถุ)
  [2] อุมรา เชิงหอม (กรมพัฒนาที่ดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการจัดการอินทรียวัตถุ)

 • [1] Apiwat Sittipinyaphat (Land Development Department, Bangkok(Thailand). Office of Research and Development for Land Management. Research Group of Microbial Technology for Organic Matter Management)
  [2] Oomra Cheunghom (Land Development Department, Bangkok(Thailand). Office of Research and Development for Land Management. Research Group of Microbial Technology for Organic Matter Management)

การอ้างอิง

81 202

config->item('LABEL_DIGITAL_LIST'); ?> Download

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University