ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวไทย

รายละเอียด

 • ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลสของสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวไทย

 • Alpha-amylase inhibitory activity of crude protein extrxcts from Thai rice seeds

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2556

 •   รักฤดี สารธิมา
    ศรัณยู คำเมือง
    พีระยศ แข็งขัน
    ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;เมล็ด;อะไมโลส;ค่าโปรตีนโดยประมาณ;โปรตีน;

 • Rice;Seeds;Amylose;Crude protein;Proteins;

 • สารยับยั้งเอนไซม์;สารสกัดโปรตีน;เมล็ดข้าว;เอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลส;ฤทธิ์ยับยั้ง

 • Amylase inhibitor;Protein extract;Rice seed

 • RIC021014

 • [1] รักฤดี สารธิมา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [2] ศรัณยู คำเมือง (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [3] พีระยศ แข็งขัน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  [4] ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี)

 • [1] Rakrudee Sarnthima (Mahasarakham University, Mahasarakham(Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [2] Saranyu Khammuang (Mahasarakham University, Mahasarakham(Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [3] Perayot Kangkan (Mahasarakham University, Mahasarakham (Thailand). Faculty of Technology. Department of Agro-Technology)
  [4] Supaart Sirikantaramas (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Biochemistry)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University