สมบัติทางเคมี-กายภาพ ชีววิทยา และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากรำข้าวอินทรีย์

รายละเอียด

 • สมบัติทางเคมี-กายภาพ ชีววิทยา และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากรำข้าวอินทรีย์

 • Physio-chemical, biological and functional properties of proteins from organic rice bran

 • เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556

 • Proceedings of the 30th Rice and Temperate Cereal Crops Annual Conference 2013

 • 2556

 •   กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย
    สาโรจน์ รอดคืน

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • ข้าว;เกษตรอินทรีย์;อาหารอินทรีย์;การสกัด;รำข้าว;สารยับยั้งการรวมตัวของออกซิเจน;

 • Rice;Organic agriculture;Organic foods;Extraction;Bran;Antioxidants;

 • การสกัด;โปรตีนจากรำข้าว;รำข้าวอินทรีย์;สารต้านอนุมูลอิสระ;สมบัติเชิงหน้าที่

 • Extraction;Rice bran protein;Organic rice bran;Antioxidant

 • RIC021016

 • [1] กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)
  [2] สาโรจน์ รอดคืน (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)

 • [1] Kittima Triratanasirichai (Mae Fah Luang University, Chiang Rai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Technology)
  [2] Saroat Rawdkuen (Mae Fah Luang University, Chiang Rai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University