ผลของการฉีดพ่นสเปอร์มิดีนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์ ปริมาณโพรลีน และการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของใบข้าวเหนียวดำภายใต้สภาวะเค็ม

รายละเอียด

 • ผลของการฉีดพ่นสเปอร์มิดีนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนส์ ปริมาณโพรลีน และการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ของใบข้าวเหนียวดำภายใต้สภาวะเค็ม

 • Effects of spermidine application on chlorophyll fluorescence, proline content and electrolyte leakage of black glutinous rice leaves under salt stress

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   ปัญญา มาดี
    สุมิตานันท์ จันทะบุรี
    จิระวัฒน์ สนิทชน
    วัฒนา พัฒนากูล
    ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • F60-ชีวเคมีของพืช

 • Oryza sativa;ความเครียด;ความเครียดออสโมติก;อิเล็กโทรไลต์;ความเค็มของดิน;สเปอร์มิดีน;โปรลีน;ความทนทานเกลือ;ใบ;

 • Oryza sativa;Stress;Osmotic stress;Electrolytes;Soil salinity;Spermidine;Proline;Salt tolerance;Leaves;

 • ข้าวเหนียวดำ;ดินเค็ม;สเปอร์มิดีน;การรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์;สภาวะเครียด;โพรลีน;การฉีดพ่นทางใบ;ความทนเค็ม

 • Black glutinous rice;Salt stress;Spermidine;Electrolyte leakage;Sticky rice;Chlorophyll fluorescence;Proline content

 • RIC020988

 • [1] ปัญญา มาดี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)
  [2] สุมิตานันท์ จันทะบุรี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)
  [3] จิระวัฒน์ สนิทชน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร)
  [4] วัฒนา พัฒนากูล (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)
  [5] ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Panya Madi (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)
  [2] Sumitahnun Chantaburi (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)
  [3] Jirawat Sanitchon (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Science and Agricultural Resources)
  [4] wattana pattanagul (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)
  [5] Piyatida Theerakulpisut (Khon Kaen University, Khon Kaen (Thailand). Faculty of Science. Department of Biology)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University