การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ

รายละเอียด

 • การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ

 • Survey on quality variation of Hom Mali rice

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   กฤษณา สุดทะสาร

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • ข้าว;การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์;เมล็ด;สารระเหย;แหล่งผลิต;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;

 • Rice;Seed storage;Seeds;Volatile compounds;Production location;Chemicophysical properties;

 • ข้าวหอมไทย;คุณภาพ;สารให้กลิ่นหอม;คุณภาพทางกายภาพ;องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด;แหล่งผลิต

 • Aromatic Thai rice;Rice quality;2-acetyl-1-pyrroline;2AP

 • RIC020992

 • [1] กฤษณา สุดทะสาร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี)

 • [1] Grissana Sudtasarn (Rice Department, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Ubon Ratchathani Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University