ผลของพันธุ์และการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของข้าวหุงสุก

รายละเอียด

 • ผลของพันธุ์และการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของข้าวหุงสุก

 • Effect of cultivar and freezing on quality of cooked rice

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   สงวนศรี เจริญเหรียญ
    พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ
    วรรธินี เกตุคง
    กมลรัตน์ ไตรทวิทรัพย์

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;พันธุ์;การแช่แข็ง;การหุงต้ม;คุณภาพ;คุณภาพการผลิต;เนื้อสัมผัส;

 • Rice;Varieties;Freezing;Cooking;Quality;Processing quality;Texture;

 • ข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็ง;ข้าวหุงสุก;เนื้อสัมผัส;การคืนรูปจากเยือกแข็ง;พันธุ์;แป้งข้าว

 • Rice cultivar;Cooked rice;Texture;Freeze-thaw cycle;Frozen cooked rice;Starch

 • RIC020993

 • [1] สงวนศรี เจริญเหรียญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [2] พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [3] วรรธินี เกตุคง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [4] กมลรัตน์ ไตรทวิทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

 • [1] Sanguansri Charoenrein (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-industry. Department of Food Science and Technology)
  [2] Pornpisa Prasertthaichareon (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-industry. Department of Food Science and Technology)
  [3] Wontinee Ketkong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-industry. Department of Food Science and Technology)
  [4] Kamolratana Tritawisap (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-industry. Department of Food Science and Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University