การผลิตปลายข้าวหมักด้วยเชื้อราแดงสายพันธุ์ไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

รายละเอียด

 • การผลิตปลายข้าวหมักด้วยเชื้อราแดงสายพันธุ์ไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

 • Production of fermented broken rice by Thai red mold as functional food

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   ธัญญ์นรี ทรัพย์แสนดี
    วิเชียร กิจปรีชาวนิช
    บุษบา ยงสมิทธิ์

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;เมล็ดธัญพืช;อุตสาหกรรมการสีข้าว;อาหารเพื่อสุขภาพ;การหมัก;รา;

 • Rice;Grain;Milling industry;Health foods;Fermentation;Moulds;

 • ปลายข้าว;ปลายข้าวหมัก;เชื้อราแดง;สายพันธุ์ไทย;ไขมันในเลือด;สารลดไขมันในเลือด;ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

 • Broken rice;Fermented broken rice;Red mold;Thai red mold;Cholesterol;Anticholesterol

 • RIC020994

 • [1] ธัญญ์นรี ทรัพย์แสนดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)
  [2] วิเชียร กิจปรีชาวนิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)
  [3] บุษบา ยงสมิทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)

 • [1] Thunnaree Subsaendee (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology)
  [2] Vichien Kitpreechavanich (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology)
  [3] Busaba Yongsmith (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Microbiology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University