การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเพื่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

 • การศึกษากระบวนการผลิตข้าวเพื่อสิ่งแวดล้อม

 • Process study of rice production for environment

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   สดุดี สุพรรณไพ
    รดี สินพิเชธกร

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • ข้าว;วัฏจักรของคาร์บอน;วงจรชีวิต;การเขตกรรม;การบด;กระบวนการผลิต;คุณภาพการผลิต;

 • Rice;Carbon cycle;Life cycle;Cultivation;Milling;Processing;Processing quality;

 • การประเมินวัฏจักรชีวิต;คาร์บอนฟุตพริ้นต์;กระบวนการผลิตข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • Life cycle analysis;Carbon footprint;Environment friendly rice product

 • RIC021000

 • [1] สดุดี สุพรรณไพ (เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ สำนักความยั่งยืนองค์กร)
  [2] รดี สินพิเชธกร (บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง))

 • [1] Sadudee Supanpai (Charoen Pokphand Group,ฺ Bangkok (Thailand). Groups of international trade. Corporate Sustainability Office)
  [2] Radi Sinpichetkorn (CP Intertrade Co., Ltd., Bangkok (Thailand))

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University