ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

รายละเอียด

 • ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

 • Efficacy of mutant isolates of Bacillus spp. for reducing dirty panicle of rice

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

 • Extended abstracts of the 2nd national rice research conference

 • 2555

 •   นิชากร แซ่ตั้ง
    จิระเดช แจ่มสว่าง
    วรรณวิไล อินทนู

 • บทความในหนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กรมการข้าว
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2, 21-23 ธ.ค. 2555, กรุงเทพฯ

 • กรุงเทพฯ

 • 694 หน้า

 • H20-โรคพืช

 • ข้าว;ข้าวนาชลประทาน;โรคพืช;การควบคุมโดยชีววิธี;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรีย;

 • Rice;Irrigated rice;Plant diseases;Biological control;Bacterial pesticides;

 • ข้าว;เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์;โรคเมล็ดด่าง;โรคข้าว;การควบคุมโดยชีววิธี

 • Biological control;Antagonistic bacteria;Dirty panicle disease;Seed discoloration disease;Rice diseases

 • RIC020950

 • [1] นิชากร แซ่ตั้ง (กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ)
  [2] จิระเดช แจ่มสว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)
  [3] วรรณวิไล อินทนู (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช)

 • [1] Nichakorn Saetung (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Biotechnology Research Development Office)
  [2] Chiradej Chamsawarng (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)
  [3] Wanwilai Intanoo (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture. Department of Plant Pathology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University