โครงการครอบครัวชาวนาตัวอย่าง จากอดีตสู่อนาคตที่ยั่งยืนของชาวนาไทย

รายละเอียด

  • โครงการครอบครัวชาวนาตัวอย่าง จากอดีตสู่อนาคตที่ยั่งยืนของชาวนาไทย

  • ไม่ระบุ

  • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

  • หนังสือ

  • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • [ม.ป.ท.]

  • F01-การผลิตพืช

  • ชาวนา;การปลูกข้าว;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;เกษตรกรตัวอย่าง;การถ่ายทอดความรู้;เศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรอินทรีย์;โครงการผูกปิ่นโตข้าว;เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์;การควบคุมโรค;การป้องกันกำจัดแมลงศัตรู;ความยั่งยืน;ประเทศไทย

  • TAB000025590705

  • 20150101

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University