ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด

 • ร่วมใจคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทย เฉลิมพระเกียรติ

 • 2552

 •   ขวัญใจ โกเมศ
    มาลี สุวรรณอัตถ์
    สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
    อรพิน วัฒเนสก์
    บริบูรณ์ สมฤทธิ์
    สงกรานต์ จิตรากร
    สุรไกร สังฆสุบรรณ์
    หทัยรัตน์ อุไรรงค์

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมการข้าว

 • นนทบุรี

 • 92 หน้า

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าว;ความหลากหลายทางชีวภาพ;พันธุศาสตร์;พันธุ์;ลักษณะทางการเกษตร;การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ;ความแปรปรวนทางพันธุกรรม;

 • Rice;Biodiversity;Genetics;Varieties;Agronomic characters;DNA fingerprinting;Genetic variation;

 • ข้าว;ความหลากหลายทางพันธุกรรม;บัตรประจำพันธุ์;พันธุ์ข้าว;ข้าวเจ้า;ข้าวเหนียว;ลักษณะประจำพันธุ์;ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

 • Rice;Genetic diversity;DNA fingerprint

 • TAB000025590463

 • 2010-001-0007

 • [1] ขวัญใจ โกเมศ
  [2] มาลี สุวรรณอัตถ์
  [3] สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
  [4] อรพิน วัฒเนสก์
  [5] บริบูรณ์ สมฤทธิ์
  [6] สงกรานต์ จิตรากร
  [7] สุรไกร สังฆสุบรรณ์
  [8] หทัยรัตน์ อุไรรงค์

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University