การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว

รายละเอียด

 • การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว

 • ไม่ระบุ

 •   สมศรี อรุณินท์
    ขวัญใจ โกเมศ

 • หนังสือ

 • วิทยาลัยข้าวไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 30 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • ปุ๋ย;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยหมัก;การทำปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยคอก;ปุ๋ยพืชสด;พืชตระกูลถั่ว;วัตถุดิบ;

 • Fertilizers;Organic fertilizers;Composts;Composting;Farmyard manure;Green manures;Pulse crops;Raw materials;

 • ปุ๋ย;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยหมัก;การทำปุ๋ยหมัก;ปุ๋ยคอก;ปุ๋ยพืชสด;พืชตระกูลถั่ว;วัสดุทำปุ๋ย

 • Organic fertilizers

 • TAB000025590053

 • [1] สมศรี อรุณินท์ (มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
  [2] ขวัญใจ โกเมศ (มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University