กว่าข้าวจะเรียงเม็ด: 10 ปี มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด

 • กว่าข้าวจะเรียงเม็ด: 10 ปี มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • 2554

 •   จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล, บรรณาธิการ
    โอปอล์ ประภาวดี, บรรณาธิการ
    มธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ, บรรณาธิการ

 • หนังสือ

 • 978-974-225-968-6

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรุงเทพฯ

 • 128 หน้า

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • F01-การผลิตพืช

 • E90-โครงสร้างสังคมเกษตร

 • ข้าว;การเพิ่มมูลค่า;นวัตกรรม;Oryza sativa;ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา;หน่วยงานพัฒนา;การบริหาร;กิจกรรมการส่งเสริม;เกษตรกร;การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม;การพัฒนาผลิตภัณฑ์;

 • Rice;Value added;Innovation;Oryza sativa;Development aid;Development agencies;Administration;Extension activities;Farmers;Socioeconomic development;Product development;

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช;รัชกาลที่ 9;ในหลวง;ข้าว;ชาวนา;วิวัฒนาการ;ความสำคัญ;วิถีชีวิต;การพัฒนาผลิตภัณฑ์;การเพิ่มมูลค่า;นวัตกรรมข้าว;มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์;การดำเนินงาน;กิจกรรม;การส่งเสริม;วัฒนธรรมข้าว;อาหาร;การรักษาโรค;เวทีข้าวไทย;อาชีพชาวนา

 • TAB000225560249

 • 2011-001-0001,KING009

 • [1] จุฬารัตน์ นิรัติศยกุล, บรรณาธิการ
  [2] โอปอล์ ประภาวดี, บรรณาธิการ
  [3] มธุรพจน์ บุตรไวยวุฒิ, บรรณาธิการ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University