ข้าวของเรา

รายละเอียด

 • ข้าวของเรา

 • 2552

 •   สิทรา พรรณสมบูรณ์

 • หนังสือ

 • 978-974-8287-35-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรุงเทพฯ

 • 103 หน้า

 • S01-โภชนศาสตร์

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ข้าว;Oryza;โภชนาการของมนุษย์;การได้รับอาหาร;อาหารเพื่อรักษาโรค;คุณค่าทางโภชนาการ;การบริโภคอาหาร;การหุงต้ม;กระบวนการผลิต;ส่วนผสม;สุขภาพ;อาหาร;

 • Rice;Oryza;Human nutrition;Food intake;Therapeutic diets;Nutritive value;Food consumption;Cooking;Processing;Ingredients;Health;Foods;

 • ข้าว;โภชนาการ;การเลือกซื้อข้าว;การปรุงอาหาร;การบริโภค;การรักษาโรค;ข้าวกล้อง;การหุงข้าว;อาหาร;เครื่องปรุง;อาหารสุขภาพ;สรรพคุณทางยา;ตำรับอาหาร

 • Rice;Nutrition;Consumption;Treatment;Cooking;Ingredients;Health;Foods

 • TAB000225521055

 • 2010-001-0006

 • [1] สิทรา พรรณสมบูรณ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University