ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

 • ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 • 2554

 •   อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

 • หนังสือ

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรุงเทพฯ

 • 24 หน้า

 • F04-ปุ๋ย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • ปุ๋ย;ปุ๋ยอนินทรีย์;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยชีวภาพ;ปุ๋ยคอก;ปุ๋ยหมัก;การใส่ปุ๋ย;วัสดุปรับปรุงดิน;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;การปรับปรุงที่ดิน;เกษตรกรรม;สภาพแวดล้อม;

 • Fertilizers;Inorganic fertilizers;Organic fertilizers;Biofertilizers;Farmyard manure;Composts;Fertilizer application;Soil amendments;Chemicophysical properties;Land improvement;Agriculture;Environment;

 • ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยเคมี;ปุ๋ยชีวภาพ;การใช้ปุ๋ย;ชนิดปุ๋ย;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;การปรับปรุงดิน;การเกษตร;สิ่งแวดล้อม

 • Fertilizers;Chemical fertilizer;Organic fertilizers;Biofertilizers;Fertilizer application;Soil amendments;Chemicophysical properties;Melioration of land;Agriculture;Environment

 • TAB000225521151

 • 2011-001-0002

 • [1] อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University