ข้าวกับชาวนา: เอกสารเผยแพร่ลำดับที่ 3 ของมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียด

 • ข้าวกับชาวนา: เอกสารเผยแพร่ลำดับที่ 3 ของมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • 2546

 •   ขวัญใจ โกเมศ
    ทรงกลด บางยี่ขัน
    ทิพวัลย์ สีจันทร์
    นันทิยา สว่างวุฒิธรรม
    วรรณา นาวิกมูล
    สุกัญญา สุจฉายา
    เอี่ยม ทองดี

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • 974-272-722-8

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรุงเทพฯ

 • 96 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • E50-ชนบท

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • ข้าว;Oryza sativa;เผ่าพันธุ์ดั้งเดิม;เกษตรกร;การส่งออก;สมาคมเกษตรกร;

 • Rice;Oryza sativa;Land races;Farmers;Exports;Farmers associations;

 • ข้าวพื้นเมือง;พันธุ์;ชาวนา;เกษตรกร;วิถีชีวิต;การส่งออก;สมาคมชาวนา

 • Rice;Oryza sativa;Native rice varieties;Farmers;Livelihoods;Exports;Farmers association

 • TAB000025474848

 • KU0413002

 • [1] ขวัญใจ โกเมศ (มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
  [2] ทรงกลด บางยี่ขัน (องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย)
  [3] ทิพวัลย์ สีจันทร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
  [4] นันทิยา สว่างวุฒิธรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)
  [5] วรรณา นาวิกมูล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาวรรณคดี)
  [6] สุกัญญา สุจฉายา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย)
  [7] เอี่ยม ทองดี (มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยภาษาเพื่อพัฒนาชนบท)

  เพิ่มเติม

 • [1] Kwanjai Komet (Thai Rice Foundation Under Royal Patronage, Bangkok (Thailand))
  [2] Zcongklod Bangyikh (World Wildlife Fund Thailand Office, Bangkok (Thailand))
  [3] Tippawan Srijan (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Agricultural Extension and Communication)
  [4] Nungtiya Swangwutitham (Office of the Permanent Secretary, Bangkok (Thailand))
  [5] Wanna Nawigamune, editor (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Humanities. Department of Literature)
  [6] Sukanya Sujahaxaya (Chulalongkorn University, Bangkok (Thailand). Faculty of Arts. Department of The Thai Language)
  [7] Iam Thongdee (Mahidol University, Bangkok (Thailand). Institute of Language and Culture for Rural Development)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University