ความหลากหลายของข้าวไร่ในจังหวัดน่าน

รายละเอียด

 • ความหลากหลายของข้าวไร่ในจังหวัดน่าน

 • [Diversity of upland rice (Oryza sativa L.) in Nan province]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   กาญจนา รุจิพจน์
    สุภาพร รัตนาพันธ์
    มงคล พุทธวงศ์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Oryza sativa;ข้าวไร่;ความหลากหลายทางชีวภาพ;การปลูก;การสำรวจ;การอนุรักษ์แหล่งเชื้อพันธุกรรม;พื้นที่เพาะปลูก;

 • Oryza sativa;Upland rice;Biodiversity;Planting;Surveying;Germplasm conservation;Cultivated land;

 • ข้าวไร่;ความหลากหลาย;การเพาะปลูก;การสำรวจ;การอนุรักษ์พันธุ์;พื้นที่เพาะปลูก

 • Upland rice;Diversity;Rice farming;Cultivated area

 • TAB000025540332

 • [1] กาญจนา รุจิพจน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
  [2] สุภาพร รัตนาพันธ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
  [3] มงคล พุทธวงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)

 • [1] Kanjana Rujiphut (Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Nan (Thailand). Faculty of Science and Agricultural Technology)
  [2] Suphaphon Rattanaphan (Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Nan (Thailand). Faculty of Science and Agricultural Technology)
  [3] Mongkhon Phutthawong (Rajamangala University of Technology Lanna Nan, Nan (Thailand). Faculty of Science and Agricultural Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University