การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

รายละเอียด

 • การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 • [Participatory action research on developing land rice varieties in Chom Bueng district, Ratchaburi province]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   ประภา เหล่าสมบูรณ์
    ปัญญา คามีศักดิ์
    สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา
    เรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าว;เผ่าพันธุ์ดั้งเดิม;แหล่งพันธุ์;แหล่งเก็บรวบรวม;คุณภาพ;เมล็ดพันธุ์;ลักษณะทางการเกษตร;เกษตรกร;ประเทศไทย;

 • Rice;Land races;Ecotypes;Collections;Quality;Seed;Agronomic characters;Farmers;Thailand;

 • ข้าว;พันธุ์ข้าวพื้นเมือง;การรวบรวมพันธุ์;คุณภาพเมล็ดพันธุ์;ลักษณะทางการเกษตร;การทดสอบคุณภาพ;เกษตรกร;การวิจัยแบบมีส่วนร่วม;อ.บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

 • Rice;Land rice varieties;Collect;Participatory action research;Chom Bueng district;Ratchaburi province

 • TAB000025540323

 • [1] ประภา เหล่าสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  [2] ปัญญา คามีศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  [3] สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  [4] เรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 • [1] Prapha Laosombun (Muban Chombueng Rajabhat University, Ratchaburi (Thailand). Faculty of Science and Technology)
  [2] Panya Karmesak (Muban Chombueng Rajabhat University, Ratchaburi (Thailand). Faculty of Science and Technology)
  [3] Suphattra Chansiriphotha (Muban Chombueng Rajabhat University, Ratchaburi (Thailand). Faculty of Science and Technology)
  [4] Ruang-urai Tancharoenrat (Muban Chombueng Rajabhat University, Ratchaburi (Thailand). Faculty of Science and Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University