ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางเคมีและความหอมของข้าวหอมมะลิ

รายละเอียด

 • ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพทางเคมีและความหอมของข้าวหอมมะลิ

 • [Effect of temperature and storage periods on chemical quality and aroma of jasmine rice]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   ศิริธร ศิริอมรพรรณ
    อรอนงค์ ไกรสูนย์
    อัศวิน อมรสิน
    นเรศ มีโส

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • J10-โลจิสติกส์ผลิตผลทางการเกษตร

 • ข้าว;กลิ่นรส;คุณภาพการเก็บ;ช่วงระยะเวลา;อุณหภูมิ;คุณภาพ;องค์ประกอบทางเคมี;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;

 • Rice;Flavour;Keeping quality;Duration;Temperature;Quality;Chemical composition;Chemicophysical properties;

 • ข้าวหอมมะลิ105;ความหอม;การเก็บรักษา;ระยะเวลาการเก็บรักษา;ระยะเวลาการเก็บรักษา;อุณหภูมิการเก็บรักษา;คุณภาพการหุงต้ม;องค์ประกอบทางเคมี;คุณภาพทางเคมี

 • Hom Mali 105;Aroma;Storage temperature;Storage duration;Cooking quality

 • TAB000025540318

 • [1] ศิริธร ศิริอมรพรรณ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์)
  [2] อรอนงค์ ไกรสูนย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  [3] อัศวิน อมรสิน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์)
  [4] นเรศ มีโส (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร)

 • [1] Sirithon Siriamonphan (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculuty of Technology. Department of Food and Nutrition Technology)
  [2] On-anong Kraisun (Roi Et Rajabhat University, Roi Et (Thailand). Faculty of)
  [3] Atsawin Amonsin (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculuty of Technology. Department of Food and Nutrition Technology)
  [4] Naret Meso (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculty of Engineering)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University