การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ พิษณุโลก 2 โดยการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

รายละเอียด

 • การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ พิษณุโลก 2 โดยการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง

 • [Accelerated aging of paddy rice cv. Phitsanulok 2 by continuous microwave drying]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   โชติพัฒน์ เลิศชัยพัฒนกุล
    สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • ข้าว;อายุ;การเสื่อมตามอายุ;การทำแห้ง;การปฏิบัติโดยใช้ไมโครเวฟ;คุณภาพ;คุณภาพการเก็บ;

 • Rice;Age;Senescence;Drying;Microwave treatment;Quality;Keeping quality;

 • ข้าวเปลือก;ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2;ความเก่า;การเร่งความเก่า;การอบแห้ง;คลื่นไมโครเวฟ;คุณภาพข้าว;การเก็บรักษาข้าวเปลือก

 • Paddy rice;Phitsanulok 2;Accelerated aging;Drying;Microwave;Rice quality

 • TAB000025540317

 • [1] โชติพัฒน์ เลิศชัยพัฒนกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [2] สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

 • [1] Chotiphan Lertchaiphatthanakun (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [2] Sirichai Songsermpong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University