ระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบใหม่

รายละเอียด

 • ระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบใหม่

 • [New paddy drying systems]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   นเรศ มีโส
    สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
    ศิริธร ศิริอมรพรรณ

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • ข้าว;การทำแห้ง;เครื่องอบแห้ง;กระบวนการฟลูอิดไดซ์เบด;รังสีอินฟราเรด;คุณภาพการเก็บ;

 • Rice;Drying;Dryers;Fluidized bed processing;Infrared radiation;Keeping quality;

 • ข้าวเปลือก;ระบบอบแห้งข้าวเปลือก;เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด;รังสีอินฟราเรดคลื่นสั้น;ปริมาณข้าวต้น;ความขาว;การเก็บรักษา

 • Paddy rice;Paddy drying systems;Fluidized bed paddy dryer;Short wave infrared

 • TAB000025540315

 • [1] นเรศ มีโส (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร)
  [2] สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ)
  [3] ศิริธร ศิริอมรพรรณ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์)

 • [1] Naret Meeso (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculty of Engineering)
  [2] Somchart Soponronnarit (King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok (Thailand). School of Energy, Environment and Materials)
  [3] Sirithon Siriamonphan (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculuty of Technology. Department of Food and Nutrition Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University