การร่วมมือเครือข่ายงานอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้

รายละเอียด

 • การร่วมมือเครือข่ายงานอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้

 • [Co-network conservation of traditional rice in the south]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   สำเริง แซ่ตัน

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าว;เผ่าพันธุ์ดั้งเดิม;การร่วมมือ;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ทรัพยากรพันธุกรรม;การอนุรักษ์แหล่งเชื้อพันธุกรรม;ประเทศไทย;

 • Rice;Land races;Cooperation;Biodiversity;Genetic resources;Germplasm conservation;Thailand;

 • ข้าวพันธุ์พื้นเมือง;เครือข่าย;ความหลากหลายทางพันธุกรรม;การอนุรักษ์พันธุกรรม;ภาคใต้;ประเทศไทย

 • Traditional rice varieties;Co-network;Genetic diversity;Conservation genetics;South;Thailand

 • TAB000025540312

 • [1] สำเริง แซ่ตัน (สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง)

 • [1] Somreang Saeton (Bureau of Rice Research and Development. Bangkok (Thailand). Phatthalung Rice Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University