การผลิตสาเกจากข้าวหลวงสันป่าตอง

รายละเอียด

 • การผลิตสาเกจากข้าวหลวงสันป่าตอง

 • [Production of Sake from Khao Luang San Pah Tawng]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   ศศิธร วงศ์เรือง
    ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าว;พันธุ์;อะไมโลส;โปรตีน;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์;เหล้า;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;ผลิตภัณฑ์หมัก;กระบวนการผลิต;ปริมาณแอลกอฮอล์;กรด;

 • Rice;Varieties;Amylose;Proteins;Chemicophysical properties;Alcoholic beverages;Spirits;Processed products;Fermented products;Processing;Alcohol content;Acids;

 • ข้าวหลวงสันป่าตอง;ข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิการิ;การเปรียบเทียบพันธุ์;ปริมาณอะไมโลส;ปริมาณโปรตีน;สมบัติทางกายภาพและเคมี;สาเก;การผลิต;การหมัก;ปริมาณแอลกอฮอล์;ปริมาณกรด

 • Khao Luang San Pah Tawng;Koshihikari;Varietal trial;Amylose;Sake;Alcohol;Acidity

 • TAB000025540302

 • [1] ศศิธร วงศ์เรือง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
  [2] ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

 • [1] Sasitorn Wongroung (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Biotechnology)
  [2] Suphawat Sinsuwongwat (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Biotechnology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University