การใช้ประโยชน์จากข้าวมอลต์ในการผลิตไวน์ข้าวไทย (สาโท)

รายละเอียด

 • การใช้ประโยชน์จากข้าวมอลต์ในการผลิตไวน์ข้าวไทย (สาโท)

 • [Utilization of rice malt for the production of Thai rice wine (sato)]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   ราณี สุรกาญจน์กุล

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • มอลท์;ข้าว;ไวน์;ผลิตภัณฑ์หมัก;การทำไวน์;กรรมวิธีการผลิตอาหาร;ยีสต์ทำไวน์;ยีสต์;Saccharomyces;น้ำเวิร์ท;การหมัก;การหมักแอลกอฮอล์;ปริมาณแอลกอฮอล์;

 • Malt;Rice;Wines;Fermented products;Winemaking;Food processing;Wine yeast;Yeasts;Saccharomyces;Wort;Fermentation;Alcoholic fermentation;Alcohol content;

 • ข้าวมอลต์;ข้าวเปลือกพันธุ์เหลืองปะทิว123;ข้าวเปลือกสุพรรณบุรี1;ไวน์ข้าวไทย;สาโท;การผลิต;การหมัก;เชื้อยีสต์;ปริมาณแอลกอฮอล์

 • Rice malt;Thai rice wine;Sato;Saccharomyces burgundy;Saccharomyces shiraz;Alcohol

 • TAB000025540301

 • [1] ราณี สุรกาญจน์กุล (มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)

 • [1] Ranee Surakarnkul (Ramkhamhaeng University, Bangkok (Thailand). Faculty of Science. Department of Food Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University