การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่างเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว

รายละเอียด

 • การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่างเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว

 • [Using antagonistic fungi for minimizing dirty panicle disease, increased yields and efficiency of rice milling]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   จิระเดช แจ่มสว่าง
    วรรณวิไล อินทนู
    พราวมาส เจริญรักษ์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • Oryza sativa;ข้าว;Trichoderma harzianum;เชื้อรา;ภาวะปฏิปักษ์;สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์;สิ่งที่นำมาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี;การควบคุมโดยชีววิธี;โรคจุดด่าง;โรคพืช;การเพิ่มผลผลิต;การพ่น;การแช่;เมล็ด;

 • Oryza sativa;Rice;Trichoderma harzianum;Fungi;Antagonism;Microbial pesticides;Biological control agents;Biological control;Blotches;Plant diseases;Yield increases;Spraying;Soaking;Seeds;

 • ข้าว;เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์;โรคเมล็ดด่าง;การควบคุมโรคโดยชีววิธี;การเพิ่มผลผลิต;คุณภาพข้าว;การพ่นเชื้อ;การแช่เมล็ด

 • Ricr;Trichoderma harzianum;Antagonist;Dirty panicle disease;Biological control;Increase yield;Rice quality;Squirt;Staining

 • TAB000025540288

 • [1] จิระเดช แจ่มสว่าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาโรคพืช)
  [2] วรรณวิไล อินทนู (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาโรคพืช)
  [3] พราวมาส เจริญรักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาโรคพืช)

 • [1] Chiradej Chamsawarng (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Plant Pathology)
  [2] Wanwilai Intanoo (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Plant Pathology)
  [3] Prowmat Charoenrak (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen. Department of Plant Pathology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University