การควบคุมโรคกล้าเน่าของข้าวในกระบะเพาะโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ในข้าว

รายละเอียด

 • การควบคุมโรคกล้าเน่าของข้าวในกระบะเพาะโดยเชื้อราเอนโดไฟต์ในข้าว

 • [Control seedling rot disease in tray by using endophytic fungi in rice]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   วันพร เข็มมุกด์
    รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
    วิชชุดา รัตนากาญจน์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • H20-โรคพืช

 • Oryza sativa;ข้าว;โรคเน่า;โรคพืช;การควบคุมโรค;สิ่งมีชีวิตที่เป็นปรสิต;เชื้อรา;การยับยั้ง;เชื้อสาเหตุ;

 • Oryza sativa;Rice;Rots;Plant diseases;Disease control;Endophytes;Fungi;Inhibition;Pathogens;

 • ข้าว;โรคกล้าเน่าในกระบะเพาะ;เชื้อราเอนโดไฟต์;การควบคุมโรค;การยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค;ประสิทธิภาพการยับยั้ง

 • Rice;Seedling rot disease;Endophytic fungi;Tray;Inhibition

 • TAB000025540284

 • [1] วันพร เข็มมุกด์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [3] วิชชุดา รัตนากาญจน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

 • [1] Wanporn Khemmuk (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [2] Rasamee Dhitikiattipong (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [3] Witchuda Rattanakarn (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University