มะลิโกเมนสุรินทร์และมะลินิลสุรินทร์ ข้าวเจ้าหอมต่างสีีของดีอีสาน

รายละเอียด

 • มะลิโกเมนสุรินทร์และมะลินิลสุรินทร์ ข้าวเจ้าหอมต่างสีีของดีอีสาน

 • [Mali Gomain Surin and Mali Nil Surin, the Esan's excellent aromatic non-glutinous different color rice varieties]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   รณชัย ช่างศรี
    พัชราภรณ์ รักชุม
    พีระยศ แข็งขัน
    วริศรา หลักหนองบุ
    มัณฑนา นครเรียบ
    จิราภรณ์ กระแสเทพ
    วิสาธร พันธ์ศรี

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • ข้าว;สายพันธุ์บริสุทธิ์;สี;รงควัตถุ;เกษตรอินทรีย์;ผลผลิต;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;คุณสมบัติทางชีวภาพ;คุณค่าทางโภชนาการ;

 • Rice;Pure lines;Colour;Pigments;Organic agriculture;Yields;Chemicophysical properties;Biological properties;Nutritive value;

 • ข้าวเจ้าหอม;ข้าวเจ้าหอมต่างสี;ข้าวดำ;มะลิโกเมนสุรินทร์;มะลินิลสุรินทร์;สายพันธุ์บริสุทธิ์;สี;การปลูกข้าวอินทรีย์;ผลผลิต;คุณภาพการหุงต้ม;คุณภาพข้าว;คุณค่าทางโภชนาการ;คุณภาพทางกายภาพ;อีสาน

 • Rice;Mali Gomain Surin;Mali Nil Surin;Pure line;Organic farming;Yield;Cooking quality;Physical property;Esan

 • TAB000025540282

 • [1] รณชัย ช่างศรี (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์)
  [2] พัชราภรณ์ รักชุม (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร)
  [3] พีระยศ แข็งขัน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  [4] วริศรา หลักหนองบุ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  [5] มัณฑนา นครเรียบ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [6] จิราภรณ์ กระแสเทพ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [7] วิสาธร พันธ์ศรี (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

  เพิ่มเติม

 • [1] Ronnachai Changsri (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Surin Rice Research Center)
  [2] Phatcharaphon Rakchum (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development. Sakon Nakhon Rice Research Center)
  [3] Peerayos Khangkhan (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculty of Technology. Department of Agricultural Technology)
  [4] Waritsara Laknongbu (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculty of Technology. Department of Agricultural Technology)
  [5] Manthana Nakhonrieap (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [6] Chiraphon Krasaethep (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)
  [7] Wisathon Phansri (Mahasarakham University, Maha Sarakham (Thailand). Faculty of Science. Department of Chemistry)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University