การจำแนกโปรตีนและหาลำดับเบสของยีน GluB ในข้าว

รายละเอียด

 • การจำแนกโปรตีนและหาลำดับเบสของยีน GluB ในข้าว

 • [Characterized protein and nucleotide sequencing of GluB gene in rice]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   วิชชุดา รัตนากาญจน์
    วันทนี ทาทอง
    ดารา เจตนะจิตร
    สุนิยม ตาปราบ

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ข้าว;กลูเตลิน;โปรตีน;การเรียงตัวของนิวคลีโอไทด์;การฉายรังสีแกมมา;การคัดเลือก;โรคไต;

 • Rice;Glutelins;Proteins;Nucleotide sequence;Gamma irradiation;Selection;Kidney diseases;

 • ข้าวขาวหอมมะลิ;กลูเทลิน;การอาบรังสีแกมม่า;การจำแนกโปรตีน;ยีนGluB;ลำดับเบส;ลำดับนิวคลีโอไทป์;การคัดเลือกพันธุ์;ผู้ป่วยโรคไต

 • Thai jasmine rice;Hom Mali;Glutelin;Gamma irradiation;Characterized protein;Nucleotide sequencing;Kidney disease

 • TAB000025540274

 • [1] วิชชุดา รัตนากาญจน์ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [2] วันทนี ทาทอง (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [3] ดารา เจตนะจิตร (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)
  [4] สุนิยม ตาปราบ (กรมการข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว)

 • [1] Witchuda Rattanakarn (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [2] Wanthani Thathong (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [3] Dara Chettanachit (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)
  [4] Suniyom Taprap (Rice Department of Thailand, Bangkok (Thailand). Bureau of Rice Research and Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University