ระดับการแสดงออกของ tonoplast Na+/H+ antiporter (OsNHX1) และกิจกรรมของเอนไซม์ P-ATPase, V-PPase, and V-ATPase ต่อสภาวะเครียดจากความเค็มในรากข้าว (Oryza sativa L.)

รายละเอียด

 • ระดับการแสดงออกของ tonoplast Na+/H+ antiporter (OsNHX1) และกิจกรรมของเอนไซม์ P-ATPase, V-PPase, and V-ATPase ต่อสภาวะเครียดจากความเค็มในรากข้าว (Oryza sativa L.)

 • [Expression levels of tonoplast Na+/H+ antiporter (OsNHX1) P-ATPase, V-PPase, V-ATPase activity salinity stress in rice roots (Oryza sativa L.)]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   ทิพวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ
    ธราธร ฑีรฆฐิติ
    สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
    ยินดี ชาญวิวัฒนา
    วนิลดา รุ่งรัศมี
    สุริยันต์ ฉะอุ่ม
    ประสาทพร สมิตะมาน

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • อังกฤษ

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • Oryza sativa;ข้าว;ราก;ความเค็มของดิน;ความเค็ม;ความทนทานเกลือ;ความเครียด;

 • Oryza sativa;Rice;Roots;Soil salinity;Salinity;Salt tolerance;Stress;

 • ข้าว;รากข้าว;ความเค็ม;การทนเค็ม;สภาวะเครียด;ดินเค็ม

 • Rice;Root;Soil salinity;Stresses;OsNHX1;P-ATPase;V-PPase;V-ATPase

 • TAB000025540260

 • [1] ทิพวรรณ ตระกูลยิ่งเจริญ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)
  [2] ธราธร ฑีรฆฐิติ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
  [3] สิทธิรักษ์ รอยตระกูล (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
  [4] ยินดี ชาญวิวัฒนา (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
  [5] วนิลดา รุ่งรัศมี (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
  [6] สุริยันต์ ฉะอุ่ม (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
  [7] ประสาทพร สมิตะมาน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)

  เพิ่มเติม

 • [1] Thipphawan Trakunyingcharoen (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Graduate School. Plant Biotechnology Program)
  [2] Tharathon Teerakathiti (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)
  [3] Sittiruk Roytrakul (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)
  [4] Yindee Chanvivattana (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)
  [5] Wanilada Rungrassamee (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)
  [6] Suriyan Cha-um (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology)
  [7] Prasartporn Smitamana (Chiang Mai University, Chiang Mai (Thailand). Graduate School. Plant Biotechnology Program)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University