หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากข้าวเจ้าป่า 14,000 ปี ถึงข้าวเจ้าปลูก 7,000 ปี

รายละเอียด

 • หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากข้าวเจ้าป่า 14,000 ปี ถึงข้าวเจ้าปลูก 7,000 ปี

 • [World's oldest archaeological evidence on the evidence on the development from the use of wild rice 14,000 years ago to the cultivation of non-glutinous rice 12,000 years ago]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   อรไท ผลดี

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • B50-ประวัติศาสตร์

 • ข้าว;วิวัฒนาการ;วิวัฒนาการชาติพันธุ์;ความหลากหลายทางชีวภาพ;ความแปรปรวนทางพันธุกรรม;ชีววิทยาพืชหรือสัตว์โบราณ;บรรพบุรุษ;

 • Rice;Evolution;Phylogeny;Biodiversity;Genetic variation;Palaeontology;Ancestry;

 • ข้าวเจ้าป่า;ข้าวเจ้าปลูก;บรรพชนเผ่าไท;วิวัฒนาการ;ความหลากหลายทางพันธุกรรม

 • Wild rice;Glutinous rice;Evolution;Genetic diversity

 • TAB000025540252

 • [1] อรไท ผลดี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร)

 • [1] Orathai Phondee (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Office of Agricultural Museum and Culture)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University