เตาลมร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไซโคลน

รายละเอียด

 • เตาลมร้อนเชื้อเพลิงชีวมวลแบบไซโคลน

 • [Cyclonic biomass furnace]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   วิบูลย์ เทเพนทร์
    เวียง อากรชี
    พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • เตาเผา;เครื่องอบแห้ง;เครื่องมือและอุปกรณ์;สมรรถนะเครื่องมือ;แกลบ;ความชื้น;การควบคุมความชื้น;ข้าวโพด;มันสำปะหลัง;เชื้อเพลิง;

 • Burners;Dryers;Equipment;Equipment performance;Rice husks;Humidity;Humidity control;Maize;Cassava;Fuels;

 • เตาไซโคลน;แกลบ;ซังข้าวโพด;เหง้ามันสำปะหลัง;ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน;เครื่องอบลดความชื้น;การลดความชื้นข้าวเปลือก

 • Cyclonic;Husk;Maize cob;Cassava rhizomes;Drying paddy

 • TAB000025540239

 • [1] วิบูลย์ เทเพนทร์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)
  [2] เวียง อากรชี (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี)
  [3] พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ (กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี)

 • [1] Viboon Thepent (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute.)
  [2] Weang Arekornchee (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute. Chanthaburi Agricultural Engineering Research Center)
  [3] Phuttinan Jaruwat (Department of Agriculture, Bangkok (Thailand). Agricultural Engineering Research Institute. Chanthaburi Agricultural Engineering Research Center)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University