สภาวะการผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายละเอียด

 • สภาวะการผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวสังข์หยดพัทลุง

 • [Optimized extrusion condition of Phattalung Sungyod rice extrudate]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   อิทธิพร แก้วเพ็ง
    มุทิตา มีนุ่น
    จุฬาลักษณ์ จารุนุช

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • ข้าว;อาหารขบเคี้ยว;การกดอัดเป็นรูป;กระบวนการผลิต;คุณค่าทางโภชนาการ;พฤติกรรมผู้บริโภค;คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ;เนื้อสัมผัส;

 • Rice;Snack foods;Extrusion;Processing;Nutritive value;Consumer behaviour;Chemicophysical properties;Texture;

 • ข้าวสังข์หยดพัทลุง;ขนมขบเคี้ยว;การผลิต;เอ็กซ์ทรูชั่น;กระบวนการอัดพอง;คุณค่าทางโภชนาการ;การผลิตที่เหมาะสม;การยอมรับของผู้บริโภค

 • Phattalung Sungyod rice;Snack;Extrusion;Extrusion process;Nutritious;Consumer behavior

 • TAB000025540232

 • [1] อิทธิพร แก้วเพ็ง (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)
  [2] มุทิตา มีนุ่น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)
  [3] จุฬาลักษณ์ จารุนุช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

 • [1] Itthiphon Kaewpheng (Prince of Songkla University. Hat Yai Campus, Songkhla (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [2] Mutita Meenune (Prince of Songkla University. Hat Yai Campus, Songkhla (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [3] Chulaluck Charunuch (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Institute of Food Research and Product Development)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University