การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

รายละเอียด

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

 • [Development of fresh alkaline rice noodles from heat-moisture Thai rice flour]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   ชุติมา ไชยเชาวน์
    อรอนงค์ นัยวิกุล

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • แป้งข้าวเจ้า;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;การพัฒนาผลิตภัณฑ์;คุณภาพการเก็บ;คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส;

 • Rice flour;Processed products;Product development;Keeping quality;Organoleptic properties;

 • บะหมี่สด;ข้าวดัดแปรทางฟิสิกส์ด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น;อายุการเก็บรักษา;คุณภาพทางประสาทสัมผัส;การพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • Fresh rice noodles;Heat-moisture rice flour;Shelf life

 • TAB000025540226

 • [1] ชุติมา ไชยเชาวน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [2] อรอนงค์ นัยวิกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

 • [1] Chutima Chaichaw (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)
  [2] Onanong Naivikul (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Agro-Industry. Department of Food Science and Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University