การผลิตเส้นหมี่จากแป้งข้าวกล้องงอกเสริมโปรตีนจากเนื้อปลา

รายละเอียด

 • การผลิตเส้นหมี่จากแป้งข้าวกล้องงอกเสริมโปรตีนจากเนื้อปลา

 • [Production of rice noodle from gaba rice flour enrichment with fish protein]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   ภัทิรา สุดเลิศ
    อรณัฐ ปัญจมหาลาภ
    วรางคณา สมพงษ์

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • Q02-การแปรรูปอาหาร

 • พาสต้า;ผลิตภัณฑ์แปรรูป;การผลิต;แป้งข้าวเจ้า;ปลา;โปรตีน;จีเอบีเอ;การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส;องค์ประกอบทางเคมี;เนื้อสัมผัส;สารอาหาร;

 • Pasta;Processed products;Production;Rice flour;Fishes;Proteins;Gaba;Organoleptic analysis;Chemical composition;Texture;Nutrients;

 • เส้นหมี่;การผลิต;แป้งข้าวกล้องงอก;เนื้อปลายี่สก;การเสริมโปรตีน;สารกาบา;การทดสอบทางประสาทสัมผัส;องค์ประกอบทางเคมี;สารอาหาร

 • Rice noodle;Production;Rice flour;Fish protein;GABA;Nutrient

 • TAB000025540222

 • [1] ภัทิรา สุดเลิศ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [2] อรณัฐ ปัญจมหาลาภ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  [3] วรางคณา สมพงษ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

 • [1] Phathira Sutlert (Thammasat University. Rangsit Center, Pathum Thani (Thailand). Faculty of Science and Technology. Department of Food Science Technology)
  [2] Oranat Panchamahalap (Thammasat University. Rangsit Center, Pathum Thani (Thailand). Faculty of Science and Technology. Department of Food Science Technology)
  [3] Warangkhana Somphong (Thammasat University. Rangsit Center, Pathum Thani (Thailand). Faculty of Science and Technology. Department of Food Science Technology)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University