ผลของการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมบริเวณ sub1 ที่มีต่อยีนทั้งจีโนมภายใต้สภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเทคนิคดีเอ็นอะเร

รายละเอียด

 • ผลของการทำงานของยีนที่ควบคุมลักษณะทนน้ำท่วมบริเวณ sub1 ที่มีต่อยีนทั้งจีโนมภายใต้สภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยเทคนิคดีเอ็นอะเร

 • [Resistance genes that control flooding on the sub1 gene and genome under floods with DNA array technology]

 • บทคัดย่อการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • [Proceedings of the 1st National Rice Research Conference: Moving rice research towards innovation: Abstracts]

 • 2553

 •   วินิตชาญ รื่นใจชน
    สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
    อภิชาติ วรรณวิจิตร

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-496-178-5

 • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์: ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม

 • กรุงเทพฯ

 • 15-17 ธ.ค. 2553

 • กรุงเทพฯ

 • 196 หน้า

 • ไทย

 • F30-ปรับปรุงพันธุ์พืช

 • ข้าว;ยีน;พันธุศาสตร์;จีโนม;น้ำท่วม;ความทนทาน;ดีเอ็นเอ;

 • Rice;Genes;Genetics;Genomes;Flooding;Tolerance;DNA;

 • ข้าว;ยีน;การทำงานของยีน;การควบคุมลักษณะ;การทนน้ำท่วม;จีโนม;สภาวะน้ำท่วม;เทคนิคดีเอ็นเออะเร

 • Rice;Gene;Flooding;Genome;Sub1;Submergence;Tolerance;DNA chip array

 • TAB000025540215

 • [1] วินิตชาญ รื่นใจชน (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและการใช้ประโยชน์ยีนข้าว)
  [2] สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันจีโนม ห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม)
  [3] อภิชาติ วรรณวิจิตร (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและการใช้ประโยชน์ยีนข้าว)

 • [1] Vinitchan Ruanjaichon (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. Rice Gene Discovery Unit)
  [2] Somwong Trakunrung (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. Genome Institute)
  [3] Apichart Vanavichit (National Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand). National Center for Genetic Engineering and Biotechnology. Rice Gene Discovery Unit)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University