ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว: เอกสารประกอบการอบรมเกษตรกรในโครงการวิทยาลัยข้าวไทย 7 ก.ย. 2564
2 การปรับโครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการผลิตข้าว 12 มี.ค. 2563
3 การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการทํานา 12 มี.ค. 2563
4 การศึกษาปัจจัยการละลายได้ในน้ำของสารประกอบรวมกลุ่มฟีนอลลิคที่ละลายน้ำในข้าว 24 ส.ค. 2562
5 บูรณาการระบบขนส่งทางน้ำเข้ากับระบบขนส่งสินค้าข้าวระหว่างประเทศ 24 ส.ค. 2562
6 การต้านทานสารเคมี propiconazole ของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลในพื้นที่เขตภาคกลาง 24 ส.ค. 2562
7 การผลิตข้าวน้ำตาลทองจากปลายข้าวหมักด้วยเชื้อราสร้างสารสีเหลือง 24 ส.ค. 2562
8 ผลของระยะเวลาในการงอกและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติเนื้อสัมผัสและคุณภาพของข้าวกล้องงอก 24 ส.ค. 2562
9 ผลของสารละลายเบสต่อลักษณะของข้าวเหนียวหุงสุก 24 ส.ค. 2562
10 ผลของวิธีการเตรียมดินและวัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว 24 ส.ค. 2562
11 ผลของข้าวกล้องงอกในการป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 24 ส.ค. 2562
12 การจำแนกเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae สาเหตุโรคข้าวโดยวิธีแมสสเปกโทรเมทรีของโปรตีนจากเซลล์แบคทีเรีย 24 ส.ค. 2562
13 สมบัติทางเคมีกายภาพและการเป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ดของแป้งข้าวเจ้าคาร์บอกซีเมทิลเชื่อมขวางด้วยอิพิคลอโรไฮดริน 24 ส.ค. 2562
14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏ สมบัติเชิงเคมี-กายภาพและสมบัติการหุงต้มของเมล็ดข้าวโดยการวิเคราะห์ภาพ 24 ส.ค. 2562
15 การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ระเหยได้ในเมล็ดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) GC x GC-TOFMS 24 ส.ค. 2562
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University