ผลงานที่ได้รับความนิยม
ลำดับ ชื่อผลงาน จำนวนผู้เข้าชม
16 ความสัมพันธ์ของตำแหน่งพันธุกรรม SaltQTLchr1b (qSt1b) ต่อความทนทานความเค็มในข้าวระยะต้นกล้าภายใต้สภาวะดินจำลองและในสภาวะแปลง 143
17 ผลของความดันและระยะเวลาในการนึ่งต่อคุณภาพข้าวนึ่งพันธุ์สุพรรณบุรี 1 140
18 การยืดอายุการเก็บรักษารำข้าวโดยใช้ความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์ไลพอกซิจิเนส 136
19 การพัฒนาระบบสารละลายธรรมชาติในการผลิตข้าวนึ่งเสริมคุณค่าทางโภชนการ โดยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ 129
20 แนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการแปรรูปข้าวของโรงสีข้าว 128
21 การค้นหายีนต้านทานโรคขอบใบแห้งใหม่ๆ และการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานโรคขอบใบแห้งด้วยการรวมยีนต้านทานโรคขอบใบแห้ง 5 ยีน โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก 125
22 ข้าวกับชาวนา: เอกสารเผยแพร่ลำดับที่ 3 ของมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 124
23 ข้าว ขวัญของแผ่นดิน 122
24 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว 122
25 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสีข้าวของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ไปสู่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวในประเทศไทย 118
26 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของข้าวนึ่ง 118
27 ผลของการแช่ งอก และคั่ว ที่มีต่อปริมาณไทอามีนในข้าวมอลต์ปทุมธานี 116
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งตามแนวคิดการบริโภคตามอารมณ์ 111
29 การวิเคราะห์ความหลากหลายของ allele ของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์แป้งสัมพันธ์กับคุณภาพหุงต้มของข้าวโดยใช้ SNP array 110
30 ผลของวิธีการสกัดทางกายภาพที่มีต่อสมบัติการต้านออกซิเดชันและปริมาณสารประกอบโพลิฟีนอลในสารสกัดจากข้าวกล้องที่มีสีพันธุ์หอมแดงสุโขทัย 1 108
   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University